پاپوشهای شلواری

پاپوشهای شلواری از نظر پوشش دادن یا ندادن بخش پایین تر از مچ پا (Foot) به دو دسته کلی جوراب شلواری و ساق شلواری تقسیم می شوند. واژه جوراب شلواری که معادل فارسی واژه هایی همچون Tights, Pantyhose می باشد، به پوشاکی اطلاق می شود که از کمر تا نوک پا را به صورت چسبان می پوشاند. واژه ساق شلواری هم که معادل واژه Legging است پوشاکی است که از کمر تا مچ پا را پوشش می دهد.

پاپوشهای شلواری

پاپوشهای شلواری از نظر پوشش دادن یا ندادن بخش پایین تر از مچ پا (Foot) به دو دسته کلی جوراب شلواری و ساق شلواری تقسیم می شوند. واژه جوراب شلواری که معادل فارسی واژه هایی همچون Tights, Pantyhose می باشد، به پوشاکی اطلاق می شود که از کمر تا نوک پا را به صورت چسبان می پوشاند. واژه ساق شلواری هم که معادل واژه Legging است پوشاکی است که از کمر تا مچ پا را پوشش می دهد.